Plan połączenia INX DESIGN HOTEL

Zarząd spółki INX DESIGN HOTEL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kazimierza Czapińskiego 2, 30-048 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001076858, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł. w całości opłaconym, NIP 9542746189, REGON 243427606 – działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 28 marca 2024 roku pomiędzy INX DESIGN HOTEL sp. z o.o. i HOTEL sp. z o.o. – jako Spółkami Przejmowanymi, a spółką METROPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Starowiślna 91, 31-052 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001052462, o kapitale zakładowym 1.006.400,00 zł. w całości opłaconym, NIP 6772276490, REGON 120311833 – jako Spółką Przejmującą.

Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na niniejszej stronie internetowej do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Pobierz PDF ze szczegółowymi informacjami na temat połączenia